Latest paper accepted for publication in Biofabrication

The authors are: Ng, Wei Long; Lee, Jia Min; Zhou, Miaomiao; Chen, Yi-Wen; Lee, Kai-Xing Alvin; Yeong, Waiyee; Shen, Yu-Fang

December 08, 2019